2 januari 2020

Deze methodiek geeft verbinding; je werkt met elkaar aan een oplossing

Tineke de Schepper, college van bestuur Regius College

Het Regius College uit Schagen heeft met maar liefst 290 medewerkers deelgenomen aan het pilotproject van Teamwerk-VO. “Juist binnen een grote school is goede communicatie belangrijk”, zegt Tineke de Schepper, lid van het college van bestuur. “Dankzij deze dialoogmethodiek voeren wij met zijn allen een heel open gesprek over werkdruk, wat zorgt voor verbinding.”

Het Regius College heeft bijna 3.300 leerlingen en 400 medewerkers en deed afgelopen jaar schoolbreed mee aan het pilotproject. Tineke de Schepper: “De discussie rondom werkdruk in het onderwijs speelt op elke school, bij ons niet meer of minder dan bij anderen. We waren als college van bestuur vanzelfsprekend al langer in gesprek over werkdruk, onder andere met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en onze organisatie was ook bezig met coaching. Samen met de sectordirecties en teamleiders wilden we graag aan de pilot deelnemen, ook omdat deze dialoogmethodiek de coaching en de gesprekken over werkdruk samenbrengt in één aanpak. Al doende leverden we ook een bijdrage aan de ontwikkeling van Teamwerk-VO. Een win-win situatie.”

“De ervaring van werkdruk is heel persoonlijk en daarom is het ook zo moeilijk op te lossen”, vervolgt Tineke de Schepper. “Om zoveel mogelijk van die ervaringen ruimte te geven, hebben we besloten om met de hele organisatie mee te doen aan de pilot. Elke opleiding was vertegenwoordigd: 12 teamleiders met elk 20 tot 24 docenten, alle sectordirecteuren en adjunct-sectordirecteuren en vanuit het college van bestuur waren voorzitter Anne Hoekstra en ikzelf betrokken. In totaal hebben maar liefst 290 mensen van onze organisatie aan de pilot deelgenomen, waarbij de teamcoachingstraining in drie groepen is gevolgd.

Constructieve dialoog

Voordat de kick-off plaatsvond, is een enquête uitgezet om thema’s voor de dialoogsessies op te halen en deze kreeg met 74% een hoge respons. Vervolgens woonde de groep met teamleiders, sectordirecties en het college van bestuur de teamcoachingsessies bij over het voeren van een dialoog. “Deze sessies lieten zien hoe je coachend een dialoog aan kunt gaan; heel positief en verhelderend. Ik heb al lange tijd een leidinggevende rol in het onderwijs en weet dat het niet eenvoudig is om op een constructieve manier een dialoog te voeren. Ik heb er ook voor gepleit om de coaching uitgebreider terug te laten komen in het traject.”

Kracht van het project

In de teamsessies die volgden, zit de kracht van het project, zegt Tineke de Schepper. “We zagen dat de teams zich echt openstelden en dat de herkenning, het uitwisselen van ervaringen en het gehoord worden een zeer positieve uitwerking hadden. De teams vonden het ook prettig dat de teamleider, sectordirectie en het college van bestuur aanwezig waren; dat geeft het gevoel dat zij worden erkend in hun ervaring van werkdruk.” Uit de bijeenkomsten kwam naar voren dat heel verschillende organisatiegebonden onderwerpen kunnen bijdragen aan de vermindering van werkdruk, variërend van een betere ICT dienstverlening of een goed overzicht van het cursusaanbod tot meer overleg tussen groepen collega’s die bijvoorbeeld allen een eerstegraadsopleiding volgen of een betere verdeling in de jaarplanning.

Intensief traject

Nu de pilot op het Regius College zich in de afrondende fase bevindt, blikt Tineke de Schepper terug op een verrijkend, maar heel intensief traject. “Zeker naast alle andere bijeenkomsten waar iedereen aan deelneemt. Dat was direct ook de enige klacht: het kostte tijd in toch al drukke agenda’s. Daarom hebben we het programma gespreid over anderhalf jaar, wat heel positief uitpakte omdat je tijd hebt om het geleerde uit de dialoogsessies praktisch te verwerken voor de volgende bijeenkomsten.”

Komend voorjaar zal het Regius College alle bevindingen weergeven in een rapportage. Daarna wordt gekeken hoe dit structureel in de organisatie kan worden ingepast. “De rode draad wordt al zichtbaar. Door zo breed en direct met alle collega’s in gesprek te gaan, hebben we nog meer aandacht voor het voeren van het goede gesprek – deels individueel, maar zeker ook binnen teams. Als college van bestuur blijven we betrokken en de dialoog over werkdruk wordt steevast een aandachtspunt in onze periodieke overleggen. Ik zal me er ook persoonlijk voor inzetten dat zaken bespreekbaar blijven waarbij we werknemerstevredenheid als uitgangspunt kunnen nemen: hoe kunnen we het samen nog beter doen?”

Met elkaar

Tineke de Schepper raadt elke school aan om de dialoogmethodiek van Teamwerk-VO toe te passen. “De pilot was nog heel geframed op werkdruk, maar de uiteindelijke methodiek leent zich om ook andere onderwerpen te bespreken waardoor je het kunt inbedden in het gesprek over onderwijsontwikkeling. Want werkdruk heeft ook te maken met goed werkgeverschap, werknemerstevredenheid of passend onderwijs. Wij zijn heel tevreden dat we met onze hele organisatie hebben deelgenomen: de dialoogmethodiek brengt verbinding, je pakt zaken als werkdruk namelijk niet geïsoleerd aan, maar met elkaar.”

Terug naar overzicht